MẪU BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG TRÌNH

CÔNG TY XÂY DỰNG QUANG PHÚC KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH. ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG PHẦN THÔ TIÊU CHUẨN: 3.300.000 - 3.500.000 Đ/M2 .ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG TRỌN GÓI: 5.300.000 - 6.500.000 Đ/M2 . ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG PHẦN HOÀN THIỆN: 2.100.000 - 3.000.000 Đ/M2

Tin tức

Ngày đăng: 31/03/2022 10:07 AM

  Mẫu biên bản bàn giao công trình

  Mẫu biên bản bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc bàn giao công trình hoàn thành được đưa vào sử dụng. Mẫu biên bản nêu rõ công trình hạng mục, địa điểm xây dựng, thời gian bàn giao, nội dung bàn giao... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng tại đây.

  Mẫu biên bản bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng mới nhất

  1. Mẫu biên bản bàn giao công trình hoàn thành là gì?

  Mẫu biên bản bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng là mẫu dùng khi khi công trình đã hoàn thành và đã nghiệm thu, đủ điều kiện đi vào hoạt động, bên thi công sẽ tiến hành bàn giao công trình cho chủ đầu tư, biên bản bàn giao công trình nhằm ghi lại quá trình bàn giao và xác nhận việc giao nhận của cả hai bên. Dưới đây là Mẫu biên bản bàn giao công trình hoàn thành sử dụng phổ biến nhất hiện nay.

  2. Mẫu biên bản bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  -----------------------

  BIÊN BẢN BÀN GIAO
  CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

  I. Công trình (dự án)

  (Ghi tên công trình hoặc hạng mục công trình)

  Hạng mục công trình bàn giao: ....................................................................................

  II. Địa điểm xây dựng: ................................................................................................

  III. Thời gian, địa điểm bàn giao

  + Thời gian: Ngày....tháng....năm.....

  + Địa điểm: ...............................................................................................................

  IV. Thành phần tham gia bàn giao:

  1. Bên giao:

  • Đại diện Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10:

  - Ông: ...................................................... Chức vụ: ..................................................

  - Ông: ...................................................... Chức vụ: ..................................................

  • Đại diện Nhà thầu thi công: ........................(Ghi tên nhà thầu)

  - Ông: ...................................................... Chức vụ: ..................................................

  - Ông: ...................................................... Chức vụ: ..................................................

  2. Bên nhận: (Ghi tên đơn vị tiếp nhận)

  - Ông: ...................................................... Chức vụ: ..................................................

  - Ông: ...................................................... Chức vụ: ..................................................

  3. Các đơn vị khách mời:

  * Đại diện Sở (Ghi tên sở chuyên ngành)

  - Ông: ...................................................... Chức vụ: ..................................................

  - Ông: ...................................................... Chức vụ: ..................................................

  * Đại diện UBND huyện: ....................(Ghi tên UBND huyện, nếu có mời)

  - Ông: ...................................................... Chức vụ: ..................................................

  - Ông: ...................................................... Chức vụ: ..................................................

  * Đại diện Nhà thầu Tư vấn thiết kế: ........................(Ghi tên nhà thầu).

  - Ông: ...................................................... Chức vụ: ..................................................

  - Ông: ...................................................... Chức vụ: ...................................................

  Các đơn vị khác (nếu có mời)

  V. Nội dung bàn giao:

  1. Tài liệu làm căn cứ bàn giao:

  - Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư: (Ghi số, ngày tháng ký quyết định)

  - Hồ sơ thiết kế kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt (Quyết định của.....số........ngày.....tháng).

  - Hồ sơ hoàn công công trình (hạng mục công trình) do ... (ghi tên nhà thầu thi công) lập ngày.... tháng ..... năm ..... đã được cán bộ giám sát (hoặc tư vấn giám sát) ký xác nhận.

  - Văn bản số ........ngày.....tháng..........năm...... của Cục Quản lý xây dựng công trình chấp thuận tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng.

  - Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình (hạng mục công trình) để đưa vào sử dụng: Ghi ngày tháng, năm nghiệm thu.

  2. Qui mô và chất lượng xây dựng của công trình hoàn thành được bàn giao:

  ● Qui mô công trình (hoặc hạng mục công trình):

  (Phần này nêu một số thông số cơ bản về qui mô, kết cấu công trình)

  ● Chất lượng công trình (hạng mục công trình) xây dựng:

  (Ghi nhận xét, đánh giá về chất lượng xây dựng)

  3.Các hồ sơ, thiết bị bàn giao

  + Các hồ sơ bàn giao: (i) Quy định vận hành và bảo trì công trình; (ii) hồ sơ thiết kế; (iii) Bản vẽ hoàn công.

  + Các thiết bị bàn giao:

  V. Kết luận:

  - Kể từ ngày...... tháng..... năm ......, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 chính thức bàn giao........(ghi tên công trình hoặc hạng mục công trình) cho............(Ghi tên đơn vị tiếp nhận quản lý khai thác) đưa vào khai thác, sử dụng.

  - Các Nhà thầu thi công có trách nhiệm bảo hành công trình theo qui định đã ghi trong hợp đồng.

  - Đơn vị quản lý khai thác có trách nhiệm duy tu, bảo dưỡng công trình kể từ thời điểm hết hạn thời gian bảo hành theo qui định của Nhà nước.

  - Chính quyền địa phương phối hợp với đơn vị quản lý khai thác tham gia bảo vệ công trình trên địa bàn trong quá trình khai thác, sử dụng.

  BÊN GIAO
  BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ
  VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI 10
  (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
  BÊN NHẬN
  ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN
  (Ghi tên đơn vị tiếp nhận)
  (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
  NHÀ THẦU THI CÔNG
  (Ghi tên nhà thầu xây lắp )
  (Ký tên, ghi rõ họ tên)
   

  CÁC ĐƠN VỊ KHÁCH MỜI.

  - Đại diện Sở ............................................................................................................

  - UBND huyện ...........................................................................................................

  - Đơn vị tư vấn thiết kế: ............................................................................................

  - Đơn vị tư vấn giám sát (nếu có): .............................................................................

  Ghi chú: Toàn bộ nội dung biên bản này phải được đánh máy (không được viết tay).

  3. Những lưu ý khi làm biên bản bàn giao công trình

  • Thông tin về công trình bàn giao:

  Cần ghi rõ chi tiết về tên công trình (hạng mục công trình) bàn giao, địa điểm xây dựng, thời gian và địa điểm bàn giao cụ thể. Thông tin cần chính xác và chi tiết để việc quản lý hồ sơ xây dựng được rõ ràng, minh bạch, dễ truy cứu và xử lý các vấn đề xảy ra (nếu có) với công trình khi đưa vào sử dụng.

  • Thành phần tham gia bàn giao công trình:

  Biên bản bàn giao công trình sẽ gồm sự tham gia của bên nhận và bên giao công trình cũng như cần có bên chứng kiến bàn giao. Bên nhận sẽ là chủ đầu tư, bên giao sẽ là đơn vị thi công và bên chứng kiến là đơn vị tư vấn thiết kế công trình hoặc có thể thêm các đơn vị chứng kiến, đơn vị khách mời khác.

  Sự có mặt đầy đủ của các bên có liên quan đến công trình xây dựng ký xác nhận trong biên bản sẽ đảm bảo được trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên khi giải quyết các vấn đề phát sinh về công trình xây dựng (nếu có) trước pháp luật.

  • Nội dung bàn giao cần chi tiết:

  Liệt kê đầy đủ, chi tiết rõ ràng về tất cả những thông tin liên quan đến công trình thực hiện bàn giao như: tài liệu làm căn cứ bàn giao (giấy phép xây dựng, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, hồ sơ hoàn công, biên bản nghiệm thu công trình…); quy mô và chất lượng xây dựng của công trình; các hồ sơ, thiết bị bàn giao kèm theo. Các nội dung này cần tuân thủ đúng pháp luật quy định khi thực hiện bàn giao công trình xây dựng.

  • Ghi rõ thỏa thuận về trách nhiệm của mỗi bên:

  Các bên sẽ thống nhất và thoả thuận về trách nhiệm của mỗi bên theo đúng chức năng công việc của mình và ghi vào biên bản. Đây là điểm quan trọng không thể thiếu trong biên bản bản giao này và là căn cứ để làm rõ trách nhiệm của mỗi bên khi công trình gặp sự cố phát sinh.

  • Chữ ký và số bản của biên bản được lập ra:

  Mỗi bên tham gia bàn giao công trình phải giữ 01 bản chính của biên bản với chữ ký tươi của các bên liên quan trong buổi bàn giao. Biên bản copy sẽ không có giá trị pháp lý. Vì vậy, số bản của biên bản bàn giao công trình được lập phải từ 02 bản. Đây là căn cứ để chứng minh công trình xây dựng đã hoàn thành, được nghiệm thu hoàn chỉnh và có thể đưa vào sử dụng cũng như bảo vệ quyền lợi của mỗi bên khi có vấn đề liên quan đến pháp lý.

  Zalo
  038 868 7777